Wolhaarstories oor testamente

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Sanette de Jager

 

 

As ek sterf sonder ’n testament erf die staat alles. ’n Mondelinge belofte is goed genoeg. Ek het die reg om te erf van my ouers. Daar is menige wolhaarstorie oor testamente wat die rondte doen. Hier is ’n paar van daardie wolhaarstories en die korrekte weergawe daarvan.

 

1. Boedelbates word dadelik verkoop

Onwaar. Elke testament se eksekuteur moet seker maak dat daar te alle tye gehandel word volgens die wense van die testament. Hy mag bates slegs verkoop soos in die testament bepaal word, of op versoek van ʼn erfgenaam, of as daar nie genoeg kontant beskikbaar is om eise te betaal nie.

 

2.  Regsgedinge en kontrakte verval as een van die partye sterf

Onwaar. Die eksekuteur van ’n testament moet seker maak dat alle kontrakte wat aangegaan is deur die oorledene nagekom word, tensy ’n kontrak uitdruklik bepaal dat dit by sterfte verval. Indien die oorledene betrokke was by ’n siviele saak sal die saak voortgaan, op voorwaarde dat alle pleitstukke voor die dood van die oorledene gefinaliseer was. ʼn Kriminele saak teen die oorledene sal egter outomaties verval.

 

3. Rente hou op oploop by sterfte

Onwaar. Rente ontvangbaar op jou spaarrekening en beleggings hou eers op met oploop by onttrekking en die sluiting van die rekening deur die eksekuteur. Rente betaalbaar op skuld, soos verbande en huurkoopooreenkomste, hou eers oploop wanneer die skuld afgelos is.

 

4. Tekenregte en volmag verval by sterfte

Waar. Slegs die eksekuteur kan, sodra hy deur die Meester aangestel is, fondse onttrek en dokumente onderteken.

 

5. Die eksekuteur moet die begrafnis reël

Onwaar. Slegs begrafnis- of verassingskoste en die koste van ʼn grafsteen is toelaatbare eise teen die boedel en raak die eksekuteur. Ander koste, byvoorbeeld telefoon- en verblyfkoste en die koste van die begrafnisverversings kan nie geëis word nie, tensy die testament dit magtig.

 

6. ʼn Testament is ʼn kontrak

Onwaar. ’n Testament is ’n verklaring van een persoon aangaande sy laaste wense. ’n Kontrak vind plaas tussen twee of meer persone. Die betaling van die eksekuteursgelde kan wel as ’n kontrak gesien word.

 

7. Ek het die vryheid om enigiets in my testament te skryf

Onwaar. Jy mag nie bepalings in jou testament sit wat van die eksekuteur vereis om die wette van jou land of enige reël te oortree nie. Jy mag ook nie bepalings maak wat teen die openbare sedes sal wees nie, byvoorbeeld dat jou seun sal erf op voorwaarde dat hy van sy vrou skei.

 

Ander Artikels

Belangrike belastingwenke vir 2017
Karen van der Berg     Daar is een ding wat jaar na jaar vas bly staan: Belasting moet betaal en bewyse daarvan moet ingedien word. Vir die meeste mense veroorsaak dit ʼn groot kopseer en slapelose nagte. Dit is egter nie nodig nie, sê Coba Boshoff, ʼn belastingkonsultant van die Paarl. “Daar is sekere […]
Die 2 soorte verkeersboetes
Sanette Viljoen       Dit is belangrik om te verstaan dat daar twee tipes verkeersboetes bestaan en ook om te weet wat is elkeen se risiko.   Artikel 341-boete Hierdie boete word uitgereik wanneer dit nie duidelik is wie die bestuurder van die motor is nie. Voorbeelde van hierdie boetes is ‘n parkeerkaartjie of […]
Deeltitel: Geiser-instandhouding en aanspreeklikheid vir koste
Anton Kelly   Daar is iets onvermydelik in verband met die koste van geiser-instandhouding en –vervanging: die betrokke eienaar is aanspreeklik vir alles waarvoor die regspersoon se versekering nie betaal nie! Dit help as mens die bepalings verstaan wat hierdie “geen wegkruipplek”-situasie skep. In die meeste moderne residensiële skemas is die geiser in die eenheid […]
1 2 3 139