Wolhaarstories oor testamente

Dinsdag, Desember 13th, 2016

Sanette de Jager

 

 

As ek sterf sonder ’n testament erf die staat alles. ’n Mondelinge belofte is goed genoeg. Ek het die reg om te erf van my ouers. Daar is menige wolhaarstorie oor testamente wat die rondte doen. Hier is ’n paar van daardie wolhaarstories en die korrekte weergawe daarvan.

 

1. Boedelbates word dadelik verkoop

Onwaar. Elke testament se eksekuteur moet seker maak dat daar te alle tye gehandel word volgens die wense van die testament. Hy mag bates slegs verkoop soos in die testament bepaal word, of op versoek van ʼn erfgenaam, of as daar nie genoeg kontant beskikbaar is om eise te betaal nie.

 

2.  Regsgedinge en kontrakte verval as een van die partye sterf

Onwaar. Die eksekuteur van ’n testament moet seker maak dat alle kontrakte wat aangegaan is deur die oorledene nagekom word, tensy ’n kontrak uitdruklik bepaal dat dit by sterfte verval. Indien die oorledene betrokke was by ’n siviele saak sal die saak voortgaan, op voorwaarde dat alle pleitstukke voor die dood van die oorledene gefinaliseer was. ʼn Kriminele saak teen die oorledene sal egter outomaties verval.

 

3. Rente hou op oploop by sterfte

Onwaar. Rente ontvangbaar op jou spaarrekening en beleggings hou eers op met oploop by onttrekking en die sluiting van die rekening deur die eksekuteur. Rente betaalbaar op skuld, soos verbande en huurkoopooreenkomste, hou eers oploop wanneer die skuld afgelos is.

 

4. Tekenregte en volmag verval by sterfte

Waar. Slegs die eksekuteur kan, sodra hy deur die Meester aangestel is, fondse onttrek en dokumente onderteken.

 

5. Die eksekuteur moet die begrafnis reël

Onwaar. Slegs begrafnis- of verassingskoste en die koste van ʼn grafsteen is toelaatbare eise teen die boedel en raak die eksekuteur. Ander koste, byvoorbeeld telefoon- en verblyfkoste en die koste van die begrafnisverversings kan nie geëis word nie, tensy die testament dit magtig.

 

6. ʼn Testament is ʼn kontrak

Onwaar. ’n Testament is ’n verklaring van een persoon aangaande sy laaste wense. ’n Kontrak vind plaas tussen twee of meer persone. Die betaling van die eksekuteursgelde kan wel as ’n kontrak gesien word.

 

7. Ek het die vryheid om enigiets in my testament te skryf

Onwaar. Jy mag nie bepalings in jou testament sit wat van die eksekuteur vereis om die wette van jou land of enige reël te oortree nie. Jy mag ook nie bepalings maak wat teen die openbare sedes sal wees nie, byvoorbeeld dat jou seun sal erf op voorwaarde dat hy van sy vrou skei.

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170