Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?

Vrydag, Februarie 17th, 2017

Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?”

Antwoord: Wat parkeerplekke in ʼn deeltitelskema betref, is dit belangrik om die soort eienaarskap wat jy het in gedagte te hou. Jy het eerstens volle eienaarskap van die eenheid wat jy gekoop het. Tweedens het jy ʼn onverdeelde aandeel in die skema se gemeenskaplike eiendom. Derdens kan ʼn mens in sommige skemas uitsluitende gebruiksreg hê op ʼn area soos `ʼn parkeerplek of ʼn tuin.

Dit impliseer nie volle eienaarskap nie, net die reg om ʼn deel van die gemeenskaplike eiendom te gebruik met die uitsluiting van die ander eienaars. Dit is belangrik om te onthou dat uitsluitende gebruiksareas steeds deel is van die skema se gemeenskaplike eiendom; die finale besluit oor daardie spesifieke deel van die gemeenskaplike eiendom berus dus by die skema se regspersoon (“body corporate”).

Tensy dit ʼn noodgeval is, mag die eienaar of bewoner van ʼn eenheid nie sonder die skriftelike toestemming van die skema se kurator ʼn voertuig parkeer of laat staan, of toelaat dat ʼn besoeker ʼn voertuig parkeer of laat staan, op enige gedeelte van die gemeenskaplike eiendom nie buiten op ʼn parkeerplek wat aan daardie eenheid toegewys is of op ʼn parkeerplek wat toegewys is vir besoekersparkering. Sodanige skriftelike toestemming moet aandui hoe lank die voertuig op daardie plek mag staan.

Die proses wat gevolg moet word om te besluit oor parkeerplekke en wie dit mag gebruik, kan in twee fases verdeel word. Die eerste fase vind plaas voordat eenhede in die name van eienaars geregistreer word en die tweede fase daarna.

Voordat eenhede in die name van eienaars geregistreer kan word, moet die ontwikkelaar die skema uitlê en dit in die aktekantoor registreer. Wanneer die ontwikkelaar by die aktekantoor aansoek doen om die skema te registreer, moet hy stipuleer dat die eiendomsreg na die eienaar van elke eenheid oorgedra sal word; die ontwikkelaar sal eiendomsreg na die eienaar oordra deur die registrasie van ʼn eensydige notariële akte. Indien die ontwikkelaar geen uitsluitende gebruiksreg geregistreer het nie en die regspersoon het nog nie tot stand gekom nie, kan die registrateur ʼn sertifikaat van saaklike reg vir uitsluitende gebruiksreg uitreik.

Die tweede fase begin sodra enige persoon anders as die ontwikkelaar die eienaar van ʼn eenheid in die skema word en die regspersoon tot stand kom. Die ontwikkelaar van die regspersoon kan bestuurs- en/of gedragsreëls maak wat uitsluitende gebruiksregte toeken aan spesifieke lede van die regspersoon. Hierdie reëls moet ʼn uitlegplan insluit wat duidelik aantoon waar areas vir uitsluitende gebruik (bv. parkeerplekke) geleë is asook waarvoor sodanige gebiede gebruik mag word en aan watter eienaar elke gebied toegeken is.

Soos met die meeste besluite in ʼn deeltitelskema, moet ʼn resolusie deur die regspersoon aanvaar word om uitvoering te gee aan hierdie proses. Sodra die resolusie aanvaar is, moet die gewysigde reëls tesame met die voorgeskrewe aansoekvorm ingedien word by die ombudsman vir gemeenskapskemas wat die reëls sal nagaan en goedkeur.

Eienaars van uitsluitende gebruiksregte sal verantwoordelik wees vir die instandhouding van die parkeerplekke wat aan hulle toegeken is. Indien die eienaar van die regte ten spyte van skriftelike waarskuwings weier of versuim om dit te doen, kan die versuim die stabiliteit van die gemeenskaplike eiendom of die veiligheid van ʼn gebou in gevaar stel of dit kan die regspersoon se belange wesenlik benadeel. In so ʼn geval kan die regspersoon die nodige onderhoud of herstelwerk laat doen en die koste van daardie spesifieke eienaar verhaal. In ʼn noodgeval hoef daar nie kennis gegee te word nie. Die regspersoon kan ook versoek dat die eienaar van ʼn uitsluitende gebruiksreg addisionele bydraes tot die fonds maak vir die administrasie van daardie deel van die gemeenskaplike eiendom, ongeag of so ʼn reg geregistreer of deur die reëls toegeken is.

 

 

Bron: BDP Attorneys

  • Gideon Stoop

    Eenhede in ons kompleks het motorhuise. Dan is daar oop parkering buite wat nie aan eenhede geallokeer is nie. Hoe gaan die trustees te werk om die parkeerplekke aan eenhede toe te ken?

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170