Wat, waar en hoe? Die Verbruikerswet beskerm jou só

Vrydag, Mei 6th, 2016

Sanette de Jager

 

 

Sedert die Verbruikerswet (Wet op Verbruikersbeskerming, No. 68 van 2008; hierna die CPA genoem) in werking getree het, is daar verskeie onsekerhede oor die regte van ’n verbruiker. Hierdie opsomming beoog om sommige van daardie onsekerhede uit die weg te ruim. Let daarop dat hierdie opsomming nie die hele Wet dek nie; slegs ’n paar aspekte word aangespreek.

 

 • Wie word deur die CPA beskerm?

Die CPA beskerm slegs persone en kleinsakeondernemings met bates en ʼn omset van minder as R2 miljoen. Regspersone met bates en ’n omset van meer as R2 miljoen word egter onder bepaalde beperkte omstandighede beskerm.

 

 • Wat is die doel van die CPA?

Die CPA reguleer transaksies waarby goedere en dienste betrokke is asook die goedere en dienste as sodanig.

Goedere word beskou as:

 • enige tasbare produk vir menslike verbruik wat op die mark is;
 • ontasbare produkte soos musiek, literatuur, inligting, data, ensovoorts wat op enige medium geskryf of geënkodeer is asook lisensies om enige sodanige ontasbare produkte te gebruik; en
 • enige wettige belang in onroerende eiendom.

 

Dienste word beskou as:

 • enige werk of onderneming deur een persoon tot die voordeel van ’n ander persoon;
 • die voorsiening van inligting, advies, opvoedkundige dienste of konsultasie;
 • bank- of finansiële dienste;
 • die aanvaarding van risiko deur een persoon namens ’n ander persoon;
 • die vervoer van mense of goedere;
 • die voorsiening van behuising en lewensmiddele; en
 • ander soortgelyke dienste.

 

 • Kansellasie van vooruitbesprekings, -bestellings en -reservering

Onderhewig aan ’n redelike kansellasiefooi het ’n verbruiker die reg om ’n bespreking, reservering of bestelling van enige goedere of dienste te kanselleer, met die uitsondering van “spesiale bestellings”.

 

 • Verstryking en hernuwing van vastetermynooreenkomste

Die CPA gee aan die verbruiker die reg om enige vastetermynooreenkoms te kanselleer. Die kansellasie moet skriftelik gedoen word ten minste 20 werksdae voor die kansellasiedatum. Waar die verbruiker die ooreenkoms kanselleer, sal hy/sy aanspreeklik bly enige bedrae wat hy/sy ingevolge daardie ooreenkoms tot en met die datum van kansellasie aan die verskaffer skuld. Die verskaffer mag ’n redelike kansellasiefooi eis.

 

 • Kwotasies en ramings

Die verbruiker het die reg om ’n kwotasie te ontvang vir die kostes verbonde aan enige herstelwerk of onderhoudswerk. Die verskaffer mag nie ’n fooi vra om sodanige kwotasie te verskaf nie, tensy die verbruiker vooraf daartoe ingestem het.

 

 • Verskaffing van gehaltediens

Die verbruiker het die reg op tydige werksverrigting en voltooiing van dienste. Dienslewering moet geskied op die standaard wat van ’n redelike verskaffer verwag kan word.

 

 • Drie maande-waarborg

Daar is ’n verpligte waarborg van drie maande op herstel- en onderhoudswerk. Hierdie tydperk word bereken vanaf die datum wat die nuwe of herstelde onderdeel geïnstalleer is.

 

 • Goedere van ’n swak gehalte

Onveilige of foutiewe goedere en goedere van swak gehalte kan aan die verskaffer teruggegee word. Dit moet gedoen word binne ses maande nadat die goedere aan die verbruiker gelewer is. Die verbruiker mag nie geldelik benadeel word deur die teruggawe nie.

 

 • Regstreeksebemarkingstransaksies

Dit is transaksies wat per telefoon, SMS, faks of e-pos aangegaan is. Die verbruiker het die reg om so ’n transaksie sonder enige rede of benadeling binne vyf besigheidsdae skriftelik te kanselleer.

 

 • Bemarkingstandaarde vir goedere en dienste

Goedere of dienste mag nie op ’n misleidende, oneerlike of bedrieglike wyse bevorder word nie. ’n Vervaardiger, produsent, invoerder, verspreider of verskaffer mag nie onwettige goedere of dienste bemark of verskaf nie. Die bemarking van goedere of dienste mag niemand se waardigheid aantas nie en dit mag nie op onbillike diskriminasie gegrond wees nie.

Bogenoemde is slegs ’n paar regte waarop die verbruiker kan aandring. Indien enige van u regte as verbruiker geskend word, kan u die Nasionale Verbruikerskommissie per e-pos (complaints@thencc.org.za), faks (086 758 4990) of telefoon (012 761 3000) kontak of persoonlik daar aanklop.

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170