Wat is FICA?

Vrydag, Januarie 20th, 2017

Sanette de Jager

 

 

Die finansiële-intelligensiesentrum (FIS) is gestig kragtens die Wet op die Finansiële Intelligensiesentrum (Wet 38 van 2001), hierna genoem die FIS-wet.

Die doel van hierdie sentrum is om ʼn doeltreffende beleid vas te stel en in stand te hou, asook om nakomingsraamwerke en operasionele vermoëns daar te stel om toesig te hou oor die nakoming van hierdie wet. Die FIS-wet streef daarna om tydige finansiële intelligensie te gebruik in die stryd teen misdaad, geldwassery en terreurfinansiering. Die FIS-wet maak dit moontlik vir Suid-Afrika om die integriteit en stabiliteit van ons finansiële stelsel te beskerm.

Die FIS-wet het ook ʼn gereguleerde teengeldwasseryregime gestig wat daarop gefokus is om die siklus te verbreek van georganiseerde kriminele groepe wat baat by onwettige winste. Die gereguleerde regime van die FIS-wet bepaal dat aanspreeklike instellings ʼn verpligting het tot rekordhouding, die inwin van kliënte-inligting, en verslagdoening. Hierdie instellings moet interne reëls opstel om te voldoen aan die vereistes.

Aanspreeklike instellings moet die volgende inligting van hul kliënte inwin:

 

Natuurlike persoon

 • afskrifte van ID-dokumente
 • huweliksertifikaat
 • voorhuwelikse kontrak
 • bewys van verblyf
 • bewys van belastingnommer

 

Maatskappy

 • sertifikaat van inlywing (CM1/COR15 & COR17)
 • kennisgewing van geregistreerde adres (CM22/COR21)
 • natuurlike persoon se magtiging om namens die maatskappy op te tree
 • aanvaarbare bewys van die perseeladres
 • ID van direkteur/bestuurder en elke natuurlike persoon wat gemagtig is om namens die maatskappy op te tree
 • residensiële adres en kontakbesonderhede van bestuurder/direkteur en gemagtigde persoon wat namens die maatskappy kan optree
 • die belastingnommer

 

Trust

 • trustakte
 • magtigingsbriewe
 • resolusie/volmag om ’n natuurlike persoon te magtig om namens die trust op te tree
 • ID van die stigter
 • ID’s van alle trustbegunstigdes
 • ID’s van alle trustees
 • residensiële adres en kontakbesonderhede van alle trustees, natuurlike persone wat namens die trust optree, alle begunstigdes en die stigter

 

Instellings word wetlik verplig om rekord te hou van die bogenoemde inligting en kan gestraf word indien hul dit nie doen nie.

 • CJW

  En as jy nie ‘n bank rekening gebruik nie? Slegs kontant?

  • Solidariteit

   Goeie dag,

   Let asseblief daarop dat daar verskillende voorskrifte is afhangend van die tipe besigheid en entiteit. Raadpleeg asseblief u prokureur indien u onseker is van u situasie.

   Artikel 28 van die Wet op Finansiële Intelligensiesentrum, No 38 van 2001 (die FIS-wet) maak dit verpligtend vir alle aanspreeklike instellings en verslagdoening instellings om kontant transaksies te rapporteer bo die voorgeskrewe perk.

   Wat is die voorgeskrewe limiet? Die voorgeskrewe perk sal wees R24 999, 99. Verantwoordelike en verslagdoening instellings moet alle kontant transaksies rapporteer bo R24 999, 99.

   Wat beteken “kontant transaksies”? Dit beteken alle transaksies, welke ontvang of betaal deur die verantwoordelike instansie en die verslagdoening instelling, waarby plaaslike en buitelandse note en munte ingesluit word, asook reisigerstjeks.

   Hierdie is ‘n algemene inligtingstuk en moet gevolglik nie as regs- of ander professionele advies benut word nie. Geen aanspreeklikheid kan aanvaar word vir enige foute of weglatings of enige skade of verlies wat volg uit die gebruik van enige inligting hierin vervat nie. Kontak altyd u regsadviseur vir spesifieke en toegepaste advies.

   Groete

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170