Wanneer en hoe gebruik ek die hof vir klein eise?

Vrydag, November 11th, 2016

Sanette Viljoen

 

 

Die hof vir klein eise (HKE) is daargestel vir enige persoon wat ‘n geringe siviele eis teen iemand anders wil instel. Jy kan teen maatskappye en organisasies ook eis. Die eise is beperk tot bedrae kleiner as R15 000.

‘n Eis teen die Staat word egter uitgesluit, met ander woorde, jy mag byvoorbeeld nie eis teen jou plaaslike munisipaliteit nie. Eise in die HKE word vinnig en koste-effektief gedoen, sonder die gebruik van ‘n prokureur. Enige iemand kan gebruik maak van die HKE, behalwe ‘n regspersoon.

 

Waar begin ek?

Indien die 14 dae verby gegaan het en jy geen betaling ontvang het nie, kan jy die klerk van die hof nader vir dokumente om jou eis in te sit. Jy benodig die bewys dat die persoon jou aanmaning ontvang het, byvoorbeeld ‘n posstrokie, asook die dokumente wat dien as bewyse van jou eis, byvoorbeeld ‘n kontrak, fakture ens. Jy moet die nodige kontakbesonderhede van die skuldenaar aan die hof voorsien.

Indien jy ‘n eis teen iemand wil instel, maak seker die persoon het wel geld om die eis te betaal, met ander woorde, die persoon moet nie werkloos wees nie. Stuur ‘n aanmaning vir die persoon. Die aanmaning sluit die bedrag van die skuld in, asook die oorsaak van die skuld. Gee die persoon 14 dae om die skuld te betaal. Die aanmaning kan aan die persoon gepos word of direk vir hom/haar gegee word.

Dagvaarding

Die Verweerder mag ‘n pleit opstel en dit aan die klerk van die hof oorhandig. Die Verweerder moet die verhoor bywoon of jy/sy gepleit het of nie. Die Verweerder kan ook die eis aanvaar en betaal voor die verhoordatum. Die Eiser moet die bewys van betaling in die hoflêer liasseer en die klerk van die hof laat weet dat die saak nie sal voortgaan nie.

Die klerk van die hof sal jou help om ‘n dagvaarding op te stel. Daarna sal ‘n verhoor geskeduleer word. Jy moet die dagvaarding op die opponerende party (Verweerder) in persoon beteken en hy/sy moet daarvoor teken. Maak afskrifte van al die dokumente. Afskrifte moet ook aan die Verweerder gegee word. Die oorspronklike dokumente moet voor die verhoordatum aan die klerk van die hof oorhandig word.


Die verhoordatum

Die Eiser en die Verweerder moet persoonlik in die hof verskyn; prokureurs is nie nodig nie. Onthou om al die nodige dokumente en bewysstukke saam te neem. Indien jy getuies het, moet hul saamkom hof toe. Die HKE se verrigtinge is eenvoudig. Beantwoord alle vrae wat die kommissaris van die hof jou vra. Indien jy wil en dit word toegelaat, mag jy vrae aan die Verweerder rig.


Die finale uitspraak

Na die verrigtinge afgehandel is, sal die hof ‘n uitspraak lewer. Daar kan wel gronde vir hersiening wees. Die vraag na kostes is onderhandelbaar. Die bevel is finaal en al die partye moet dit nakom.

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170