Regte en verpligtinge van die partye in ’n huurkontrak

Maandag, Junie 13th, 2016

Sanette de Jager

 

 

Die huurkontrak is een van die mees gebruikte kontrakte en word soms ligtelik opgeneem. Dit is belangrik dat die partye tot hierdie kontrak te alle tye bewus moet wees van hul regte en verpligtinge wat in die kontrak vervat is. Hierdie regte en verpligtinge moet ook deeglik en verstaanbaar in die kontrak uiteengesit word. Elke party moet sy posisie kragtens die kontrak verstaan voordat die kontrak geteken word.

Regte en verpligtinge sluit onder andere in:

 

Huurder se regte

Die huurder moet saam met die verhuurder die eiendom inspekteer voordat hy intrek. By hierdie inspeksie moet alle defekte aan die gebou uitgewys en neergeskryf word. Sodoende kan die verhuurder nie die huurder verantwoordelik hou vir die skade by die verstryking van die kontrak nie, byvoorbeeld deur die terughou van die huurder se deposito.

Tydens die tydperk wat die huurder die perseel huur, het die huurder die reg tot privaatheid. Dit beteken die huurder se eiendom, persoon of woning mag nie deursoek word nie. Die verhuurder moet die eiendom deursoek by verstryking van die kontrak. Indien die verhuurder dit nie doen nie, kan die huurder aanneem dat die verhuurder geen fout met die eiendom vind nie en die huurder se volle deposito, tesame met rente, moet aan hom terugbetaal word.

 

Verhuurder se regte

Die verhuurder moet die ooreengekome bedrag deposito van die huurder verhaal voordat die huurder die perseel betree. Die verhuurder moet die huurgeld betyds van die huurder ontvang. Die verhuurder het ook die reg om agterstallige huurgeld deur middel van die gepaste hofprosesse in te vorder. Die verhuurder het die reg om die perseel in ’n goeie toestand terug te ontvang. Die verhuurder het die reg om die perseel te inspekteer voor die verstryking van die kontrak en sodoende die skade te evalueer en dit van die deposito af te trek.

Indien herstelwerk aan die perseel nodig is, kan die verhuurder die huurder daarvoor verantwoordelik hou. Indien die huurder nie wil toelaat dat die verhuurder die eiendom voor die verstryking van die kontrak inspekteer nie, kan die verhuurder die eiendom inspekteer binne 7 dae na verstryking van die kontrak. Die deposito kan dan gebruik word vir die nodige herstelwerk en indien daar van deposito oorbly, moet dit binne 21 dae aan die huurder terugbetaal word.

 

Verhuurder se verpligtinge

Die verhuurder moet die deposito belê in ’n rentedraende rekening. Die rentekoers moet gelykstaande wees aan die huidige koers wat op ’n gewone spaarrekening verdien word. Die huurder kan die bewys van die belegging versoek en die verhuurder mag nie die bewys weerhou nie. Die verhuurder moet ’n kwitansie aan die huurder voorsien vir elke betaling wat deur die huurder gemaak word. Die kwitansie moet die eiendom omskryf, die bedrag aantoon, asook die datum van betaling en waarvoor die betaling gemaak is, bv. huurgeld, deposito, ens. Die deposito moet by verstryking van die kontrak vir enige skade of agterstallige huurgeld aangewend word . Die verhuurder moet die oorblywende deel van die deposito, tesame met rente verdien, aan die huurder terugbetaal. Die verhuurder moet alle bewyse van bogenoemde herstelwerk bewaar en aan die huurder toon indien dit nodig is. Indien geen herstelwerk aan die eiendom nodig is nie, moet die verhuurder binne 7 dae na verstryking van die kontrak die deposito aan die huurder oorbetaal, tesame met rente.

Dit is belangrik om daarop te let dat beide partye se regte en verpligtinge tot stand kom in die kontrak. Daarom is dit belangrik dat die partye die kontrak deeglik nagaan en verstaan. Raadpleeg u prokureur indien u onseker is oor terme in ’n huurkontrak.

 

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170