Kan die huurder die huurkontrak vroeg kanselleer?

Dinsdag, Junie 14th, 2016

ʼn Huurder mag die huurkontrak vroeg kanselleer, maar die eienaar mag ʼn redelike boete hef.

Met die bepaling van die redelike boete, sal die eienaar verlies aan huurgeld, kommissie betaal, of bemarkingskoste in berekening bring.

Die eienaar/agent sal vir die huurder moet aandui hoe die boete bereken word, dit wil sê: verlies aan huurgeld, kommissie of advertensiekoste. (Voorbeeld: Die eienaar sou nie die huurder kon aanslaan vir verlies aan huurgeld nie indien ʼn geskikte vervangshuurder geplaas is met geen werklike verlies vir die eienaar nie).

 

Let op die uitsonderings:

 

Huurkontrakte of hernuwing aangegaan voor 1 April 2011.

 

Waar die huurder:

 

  • die Staat is

 

  • ʼn juridiese entiteit is waarvan die batewaarde of jaarlikse omset meer as R2 miljoen is

 

  • beide die eienaar en huurder juridiese entiteite is

 

Wet op Verbruikersbeskerming

 

Artikel 14: Verval en hernuwing van vasgestelde termynooreenkomste

 

(2) (b) (i) die verbruiker mag die ooreenkoms kanselleer –

 

(bb) te enige ander tyd, deur die verskaffer 20 besigheidsdae kennis op skrif of enige ander  opgeneemde wyse en vorm te gee, onderworpe aan subartikel 3 (a) en (b);

 

(3) tydens kansellasie van ʼn verbruikersooreenkoms soos beoog in subartikel (2)(b) –

 

(a) ʼn verbruiker bly aanspreeklik teenoor die verskaffer vir enige bedrae verskuldig aan die verskaffer ingevolge daardie ooreenkoms tot op die datum van kansellasie; en

 

(b) die verskaffer –

 

(i) mag ʼn redelike kansellasieboete hef …

 

(4) Die Minister mag, deur kennisgewing in die Staatskoerant, die volgende voorskryf –

 

(c) die wyse, vorm en basis vir die bepaling van redelikheid van krediet en boetes beoog in subartikel (3).

 

Regulasie

 

Artikel 5: Maksimum duur van vasgestelde verbruikersooreenkomste

 

(2) Vir die doeleinde van artikel 14 (3), mag ʼn redelike krediet of heffing soos beoog in artikel 14 (4) (c) nie ʼn redelike bedrag oorskry nie, met inagneming van –

 

(a) die bedrag waarvoor die verbruiker steeds aanspreeklik is aan die verskaffer tot op die datum van kansellasie;

 

(b) die waarde van die transaksie tot by kansellasie;

 

(c) die waarde van die goedere wat in besit van die verbruiker sal bly na kansellasie;

 

(d) die waarde van die goedere wat aan die verskaffer terugbesorg word;

 

(e) die duur van die verbruikersooreenkoms soos aanvanklik ooreengekom;

 

(f) verliese gely of voordele byeengebring deur die verbruiker as gevolg daarvan dat die verbruiker ʼn verbruikersooreenkoms aangegaan het;

 

(g) die aard van die goedere of dienste wat gereserveer of bestel is;

 

(h) die lengte van kennisgewing van kansellasie verskaf deur die verbruiker;

 

(i) die redelike potensiaal vir die diensverskaffer, wat sorgvuldig optree, om ʼn alternatiewe verbruiker te vind tussen die tyd waartydens die kennisgewing van kansellasie ontvang is en die tyd van die gekanselleerde bestelling; en

 

(j) die algemene praktyk van die relevante bedryf.

 

(3) Nieteenstaande subregulasie (2) hierbo, mag die verskaffer nie ʼn boete hef wat die effek sou hê dat dit die verbruiker se reg negeer om ʼn vastetermyn-verbruikersooreenkoms te kanselleer soos aan die verbruiker toegestaan deur die Wet nie.

 

Bron: Tenant Profile Network

 

Ander Artikels

Kry só die beste agent as jy huis verkoop
Vir baie van ons gaan die verkoop van ’n eiendom gepaard met hoë vlakke van angstigheid en onheil. So, waar kry mens iemand wat jy kan vertrou om jou deur die gevare en slaggate van die verkoopstransaksie te stuur? Volgens die Rawson Eiendomme is daar ’n paar belangrike goed om na op te let.   […]
Inkopies kan terapeuties wees
Dit is al gesê dat om op ʼn inkopie-tog te gaan negatief konnotasies het. Onder andere word materialisme en selfbevrediging voorgehou as redes om nie te koop nie. Om te koop en loerkoop (“window-shopping”) kan egter terapeuties wees, help jou om verandering te hanteer en verbeter jou bui. Moenie inkopie-terapie sommer afmaak as iets ligsinnig […]
Ken jou regte as ʼn deeltiteleienaar
Om in ʼn deeltitelkompleks te bly, het baie voordele. Dit kan egter minder aangenaam wees om te bly in ʼn kompleks wat deur andere bestuur word, veral as die voorsitter van die regspersoon hom of haar verbeel dat hy of sy meer magte as enigeen van die ander inwoners het. Laat ons dit duidelik stel: […]
1 2 3 160