Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?

Maandag, Februarie 22nd, 2016

Vraag: “Ons huur nou al vir ‘n paar jaar ‘n huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”

Antwoord: Hierdie is ‘n komplekse vraag wat nie noodwendig ‘n kort antwoord het nie. Die eerste stap is om die huurkontrak te bestudeer ten einde te bepaal of die kontrak spesifiek reël wat die partye se onderskeie regte en pligte is as dit kom by verbeterings. Partye kan by kontraksluiting besluit hoe hulle die kwessie van verbeteringe wil hanteer, die soort toestemming wat die verhuurder moet gee, of die huurder die verbeteringe mag verwyder, welke verbeteringe verwyder mag word, wat die posisie is indien skade aan die eiendom veroorsaak word gedurende die verwydering, en of vergoeding betaalbaar is waar verbeteringe nie verwyder mag of kan word nie.

Indien die kontrak toestemming vereis vir die aanbring van verbeteringe en die verhuurder nie toestemming gegee het nie, sal die verbeteringe by verstryking van die huurkontrak die eiendom van die eienaar word en sal die huurder geen eis vir vergoeding hê teen die eienaar nie. Waar toestemming wel gegee is deur die verhuurder, maar die kontrak nie duidelik is oor wat met die verbeteringe gebeur by beëindiging van die huurkontrak nie, is dit belangrik om op die volgende te let:

‘n Huurder mag slegs tydens die bestaan van die huurkontrak verbeteringe verwyder – behalwe noodsaaklike verbeteringe – en mag nie na verstryking van die huurkontrak enige verbeteringe verwyder nie – want dan word die eienaar van die eiendom ook eienaar van die verbeteringe. Dit sluit ook in bome en plante wat aangeplant is.

Verder moet die verbeteringe op so ‘n wyse verwyder word dat die eiendom nie beskadig word nie en die eiendom in dieselfde toestand gelos word as waarin die huurder dit gekry het. Wanneer dit kom by vasstel of die betrokke verbeteringe verwyder mag word sal dit dus ook afhang van die aard van die verbetering, sowel as die wyse van aanhegting en doel van die spesifieke verbetering.

Indien die verbetering die eiendom van die verhuurder word, moet daar vasgestel word of vergoeding betaalbaar is aan die huurder en indien wel, hoeveel. Die vergoeding sal normaalweg bereken word met verwysing na die koste van die materiaal wat gebruik is, uitgesluit arbeid, en of die waarde van die eiendom toegeneem het as gevolg van die verbetering – welke ook al die minste is. Hou in gedagte dat geen vergoeding vir luukse verbeteringe verhaalbaar is nie.

Ons reg rondom huurverbeteringe is omvattend en kompleks en dit is daarom belangrik dat die huurkontrak die hantering van die verbeteringe duidelik uiteensit. In julle geval is dit raadsaam om die huurkontrak en alle verbeteringe ter sprake met ‘n prokureur te bespreek ten einde vas te stel wat die onderskeie regte en belange in die huurverbeteringe is. Wat wel belangrik is om te onthou, is om nie sonder meer net te aanvaar dat die verbeteringe saamgeneem mag, of kan, word nie.

 

Bron: BDP Prokureurs

Ander Artikels

Art. 11(a) van die Wet op Inkomstebelasting en die aftrekbaarheid van renteonkoste op huislenings
Louis Botha     Op 13 Desember 2016 het die belastinghof in Kaapstad uitspraak gelewer in X v The Commissioner for the South African Revenue Service (saak no. 13791 & 13792, nog nie gerapporteer nie). Die saak het gehandel oor ʼn interessante vraagstuk, naamlik of uitgawes wat aan ʼn huislening aangegaan word om ʼn rente-inkomste […]
Huurverbeteringe: Mag ek vat of moet ek los?
Vraag: “Ons huur nou al vir ʼn paar jaar ʼn huis. Ek en my vrou het heelwat verbeterings aan die huis en tuin aangebring. Ek word nou verplaas en moet verhuis, maar wonder nou wat word van al die verbeterings aan die huurperseel. Mag ons dit saamneem of moet die verhuurder ons vergoed daarvoor?”   […]
Die beste wenke om jou huurdeposito terug te kry
Huurders in Suid-Afrika betaal tans enigiets tussen een en drie maande se huur as skadedeposito ─ maar is dikwels onseker van wat om te doen as hul huurkontrak verval. “Hoewel deposito’s dikwels gebruik word om huurwanbetaling of onbetaalde utiliteitsrekenings te dek, is hul hoofdoel om verhuurders teen skade aan die eiendom te dek,” sê Andrew […]
1 2 3 170