Huurders se verpligtinge: 7 nuttige riglyne vir 1ste huurders

Vrydag, November 4th, 2016

’n Gelukkige verhouding tussen huurder en verhuurder berus op ’n filosofie van gee en neem, waar albei partye hulle individuele pligte of verantwoordelikhede asook hulle regte erken. Dit geld ook vir enige wetlik bindende ooreenkoms tussen twee partye. Hierdie verpligtinge en regte moet duidelik gedek word in die huurooreenkoms, wat al die bepalings en voorwaardes bevat wat die verhouding reguleer.

Hierdie artikel dek sewe belangrike gebiede van verantwoordelikheid as ’n huurder:

 

Huurooreenkoms

Die verhuurder verskaf die huurooreenkoms en daar is gewoonlik ’n nominale huurooreenkomsbedrag wat die huurder moet betaal, tensy daar anders ooreengekom word.

 

Huurgelddeposito

By ondertekening word die huurgelddeposito plus die eerste maand se huurgeld gewoonlik aan die verhuurder betaal, of aan die eiendomsagentskap se rekening as dit ’n bestuurde huurooreenkoms is. Hoewel die deposito na goeddunke van die verhuurder gevra word, word dit om klaarblyklike redes byna altyd vereis.

“Die norm is trouens ’n deposito gelyk aan twee maande se huurgeld. Dit voorkom gewoonlik ’n baie ou probleem waardeur baie verhuurders al benadeel is. Dit is die idee of neiging by sommige huurders dat die laaste maand se huurgeld nie betaal word nie met die bedoeling dat dit teen die huurgelddeposito verreken word,” sê Barry Davies, franchisedirekteur by Chas Everitt International Property Group.

 

Betaling van huurgeld

Jou ooreengekome huurgeld is elke maand vooruit betaalbaar vir die duur van die huurooreenkoms. Dit is gewoonlik op die eerste dag van die maand, en laat betalings kan rente en boetes tot gevolg hê.

 

Nutsdienste

Afhangende van die bepalings waarop ooreengekom is, kan die huurder aanspreeklik wees vir spesifieke koste soos vir water en elektrisiteit. Dit is dan bo en behalwe die huurgeldbetaling. Die verhuurder is dan verplig om die huurder te voorsien van die verskillende rekeninge, en die betaling daarvan moet volgens die besonderhede van die huurooreenkoms geskied.

 

Eiendomsbelasting, diensgelde en heffings

Hierdie items word gewoonlik in die geheel deur die verhuurder betaal, hoewel standaardhuurooreenkomste gewoonlik die opsie insluit om sommige van hierdie koste na die huurder oor te dra – met die oog op onverwagte stygings in munisipale tariewe en dies meer. Hierdie koste kom in werklikheid selde as bykomstige uitgawes voor, tensy daar spesifiek ooreengekom is dat die huurder vir ‘n deel van hierdie koste verantwoordelik sal wees.

 

Algemene instandhouding van eiendom

Algemene instandhouding van die eiendom is die verantwoordelikheid van die verhuurder of die verhuurder se versekeraar as daar toereikende dekking is. Mits die skade nie deur die optrede van die huurder veroorsaak is nie en die huurder nie ooreengekom het om sodanige onkoste te dek nie, sal herstelwerk rakende verfwerk, loodgieterswerk, plafonne, toebehore, deure en vensters dus in hierdie kategorie val.

Daar kan gevalle wees waar herstelwerk dringend is, en as die verhuurder instem kan die huurder sy of haar eie verskaffer gebruik om die werk te doen, byvoorbeeld in die geval van ’n lekkende kraan. Die faktuur kan dan aan die verhuurder besorg word vir terugbetaling. Bykomende installasies en toebehore moet eers deur die eienaar van die eiendom gemagtig word, en in sulke gevalle word die koste deur die huurder gedra. As dit ’n verbetering aan die eiendom is wat nie verwyder kan word nie, kan die huurder die verhuurder versoek om die helfte of ‘n gedeelte van die koste daarvan te dra.

Laastens is dit die huurder se verantwoordelikheid om te verseker dat die eiendom terugbesorg word in dieselfde toestand as wat dit aan die begin van die huurtermyn was. As daar tydens die finale inspeksie skade of verliese opgemerk word, sal die verhuurder daarop geregtig wees om sodanige koste van die huurgelddeposito af te trek. Indien die verhuurder nie die bedrag vir uitstaande gelde soos huurgeld en herstelkoste kan verhaal nie, kan die verhuurder regstappe doen.

 

Gebruik van eiendom

Dit is die huurder se verantwoordelikheid om die eiendom te gebruik vir die goedgekeurde doel van verblyf vir die ooreengekome getal okkupeerders. Indien dit op enige wyse oortree word of indien daar wanvoorstelling is, kan die verhuurder die huurooreenkoms kanselleer met verhaling asook moontlike regstappe.

Ingevolge die kontraktereg sal die bepalings en voorwaardes van die huurooreenkoms egter bepaal word deur wat uiteindelik aangebied en aanvaar is toe die ooreenkoms aangegaan is. Hoewel huurders hulp kan kry, byvoorbeeld in gevalle waar party van die bepalings strydig met die reg is, is dit beslis die beste om hierdie ongewenste roete te vermy.

 

Bron: Chas Everitt

Ander Artikels

Kry só die beste agent as jy huis verkoop
Vir baie van ons gaan die verkoop van ’n eiendom gepaard met hoë vlakke van angstigheid en onheil. So, waar kry mens iemand wat jy kan vertrou om jou deur die gevare en slaggate van die verkoopstransaksie te stuur? Volgens die Rawson Eiendomme is daar ’n paar belangrike goed om na op te let.   […]
Inkopies kan terapeuties wees
Dit is al gesê dat om op ʼn inkopie-tog te gaan negatief konnotasies het. Onder andere word materialisme en selfbevrediging voorgehou as redes om nie te koop nie. Om te koop en loerkoop (“window-shopping”) kan egter terapeuties wees, help jou om verandering te hanteer en verbeter jou bui. Moenie inkopie-terapie sommer afmaak as iets ligsinnig […]
Ken jou regte as ʼn deeltiteleienaar
Om in ʼn deeltitelkompleks te bly, het baie voordele. Dit kan egter minder aangenaam wees om te bly in ʼn kompleks wat deur andere bestuur word, veral as die voorsitter van die regspersoon hom of haar verbeel dat hy of sy meer magte as enigeen van die ander inwoners het. Laat ons dit duidelik stel: […]
1 2 3 160