Hantering van lede se bydraes tot mediese spaarrekeninge

Woensdag, Julie 27th, 2016

Rebecca Jansch

 

In die saak Registrar of Medical Schemes & Another v Genesis Medical Scheme, moes die hof besluit of bydraes deur lede van ’n mediese skema tot hul spaarrekenings by daardie skema “trusteiendom” soos omskryf in die Wet op Finansiële Instellings (Beskerming van Fondse) (Wet 28 van 2001, die FI-wet) is of nie, en afsonderlik in die mediese skema se jaarlikse finansiële state en opgawes in berekening gebring moet word.

Die registrateur van mediese skemas (die “registrateur”) het in 2012 Genesis Mediese Skema (“Genesis”) se finansiële jaarstate (FJS’s) verwerp op grond daarvan dat Genesis die fondse in sy lede se persoonlike mediese spaarrekenings (PMSR’s) as sy eie bates aangedui het in plaas daarvan om dit te behandel as fondse wat Genesis namens sy lede hou.

Die hooggeregshof het bevind dat die registrateur ’n regsdwaling begaan het deur die FSJ’s te verwerp en beslis dat Genesis reg was deur die fondse as sy eie te weerspieël. Die registrateur het by die Hoogste Hof van Appèl (HHA) teen die hooggeregshof se beslissing appèl aangeteken.

Die HHA het opgemerk dat die stelsel vir die voorsiening van toekomstige mediese behandeling by wyse van spaargeld in artikel 35(9)(c) van die Wet op Mediese Skemas (Wet 131 van 1998, die “MSA”) erken word. Nadat die HHA die omskrywings van “finansiële instelling” en “trusteiendom” in die FI-wet bestudeer het, het hy bevestig dat bydraes tot spaarrekenings wat namens lede deur mediese skemas gehou word inderdaad as trusteiendom beskou word. Die HHA het ook artikel 4(4) en 4(5) van die FI-wet in ag geneem, wat bevestig dat trustgelde afgekamp en afsonderlik in rekening gebring moet word.

Deur te bevestig dat gelde tot krediet van ’n lid se PMSR as trusteiendom beskou en as sodanig in rekening gebring moet word, het die HHA regulasie 10(5) en 10(3) van die MSA in ag geneem. Regulasie 10(5) bepaal dat, indien ’n lid sy of haar lidmaatskap van ’n skema beëindig en dus kontant uit sy of haar PMSR onttrek, hy of sy aanspreeklik is vir belasting. Die HHA het verklaar dat dit absurd sou wees om hierdie geld in die hande van die lid te belas maar dit ook as ’n bate van die skema te beskou. Regulasie 10(3) laat ’n lid toe om enige skuld aan die skema te verreken met fondse tot krediet van sy of haar PMSR. Die HHA het in hierdie verband verklaar dat die kwessie van verrekening slegs te berde sou kon kom indien die PMSR’s bates is van die lede en nie van die skema nie.

Na ’n tydperk van onsekerheid het die HHA nou die besluit in Registrar of Medical Schemes v Ledwaba NO (Omnihealth) [2007] JOL 19202 (T) gehandhaaf deur te bevind dat enige bedrag tot krediet van lede in hul PMSR’s beskou moet word as trusteiendom wat namens die lid gehou word.

FJS’e van mediese skemas moet dus hierdie bates afsonderlik in rekening bring en moet bedrae tot krediet van ’n lid se PMSR as ’n las op die skema weergee met ’n ooreenstemmende bate wat hierdie bates as afsonderlik van dié van die skema aandui. Op grond daarvan dat gelde tot krediet van lede in PMSR’s beskou moet word as trusteiendom wat namens lede gehou word, kan sodanige bedrae nie nie vir die algemene korpus krediteure beskikbaar wees as ’n mediese skema gelikwideer word nie.

 

Bron: Shepstone & Wylie

  • Akhenaten C.T.

    Reg so. Dit maak sin want die lede se kostes mag ter eniger tyd vanaf die Spaarrekening verhaal word en as die geld uitgeput is moet die lid self hierdie kostes betaal tot wanneer sy nuwe jaar se spaargeld beskikbaar is. Dit is nou behalwe kronies en hospitaalkoste wat betaalbaar is deur die fonds en sodanig op alle state aangetoon word.

Ander Artikels

Afdwing van verbruikersregte deur die howe: Gebruik eers ander remedies
Justine Krige   Artikel 69 van die Wet op Verbruikersbeskerming (Wet 68 van 2008 [CPA]) sit ʼn verskeidenheid statutêre remedies uiteen vir die afdwing van verbruikersregte ingevolge die CPA. Dit sluit in die indien van ʼn klagte by die Nasionale Verbruikerskommissie (Kommissie), die verwysing van ʼn dispuut na die Verbruikerstribunaal (Tribunaal), of om ʼn bedryfsombudsman […]
Wie mag waar parkeer in ʼn meenthuiskompleks?
Vraag: “In die deeltitelskema waar ek woon is daar ʼn konstante gebaklei en gestry oor wie waar mag parkeer en wie verantwoordelik is vir die instandhouding van parkeerplekke. My vraag is: wie besluit watter dele van die skema vir parkeerplekke toegeken word, wie dit mag gebruik en wie dit moet in stand hou?” Antwoord: Wat […]
Moenie vanjaar val vir hierdie belastingslenters nie
Lede van die publiek ontvang dikwels ewekansig vals e-posse wat nagemaak is om te lyk asof hulle deur die SAID gestuur is, maar wat in der waarheid vals e-posse is wat daarop gemik is om niksvermoedende belastingbetalers uit te lok om persoonlike inligting, soos bankrekeningbesonderhede, te onthul. Voorbeelde sluit in e-posse wat skyn afkomstig te […]
1 2 3 150